De Stichting

Doelstelling

Conform de statuten heeft de stichting ten doel:
Het verkrijgen, bijeenhouden en beheren van de historisch gegroeide inboedel bestaande uit de portretgalerij, de historische collectie boeken, en het familiearchief aangevuld met meubels, objecten en kleding die door opvolgende generaties van het geslacht Van Rechteren Limpurg verzameld is als zijnde historisch ensemble passend bij Huize Almelo.

Bestuursleden

De heer C.A. graaf van Rechteren Limpurg voorzitter-secretaris
De heer J.A. Polder penningmeester
De heer drs. E.P. van der Kamp lid
Mevrouw drs. L.M.F. baronesse de Vos van Steenwijk lid
Mevrouw B.E. Leyssius – Vermunt lid

Toegankelijkheid

Het Huisarchief Almelo is publiek toegankelijk bij het Historisch Centrum Overijssel, Eikenstraat 20, 8021 WX Zwolle.

De overige bezittingen van de stichting zijn voor onderzoek op verzoek te bezichtigen. Aanvragen, met redenen omkleed, kunnen worden ingediend bij het Historisch Centrum Overijssel.

Meer informatie vindt u op de website van het HCO: www.historischcentrumoverijssel.nl.

Aanvragen daartoe kunnen ingediend worden bij de heer Wigger van het Historisch Centrum Overijssel.

Beleidsplan

In de afgelopen jaren is een aantal boeken gerestaureerd. Momenteel wordt er meer gekeken naar de portretten, een aantal is aan restauratie toe, dit zal de komende jaren het meeste aandacht opeisen. De familieportretten worden incidenteel uitgeleend aan musea voor tijdelijke tentoonstellingen, de laatste bruikleen was aan het museum Ede, 2013 (Margaretha van Arnhem).

Jaarlijks wordt er gecontroleerd of de familieportretten veilig en zorgvuldig zijn opgehangen. De stichting dient er voor te zorgen dat Huize Almelo waarin het merendeel der objecten zich bevinden altijd als bewoond huis toonbaar moet blijven.

Het belangrijkste onderdeel van de bezittingen van de stichting bestaat uit het familiearchief dat zich momenteel in het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle bevindt en toegankelijk is voor het publiek. Het beheer wordt door het Historisch Centrum Overijssel uitgeoefend. Het Huisarchief beslaat de periode 1236-1933 en is van groot historisch belang voor de provincie Overijssel. Het behoort steevast tot de top 10 van de meest geraadpleegde archieven van het Historisch Centrum Overijssel. De leden van de stichting en ook het Historisch Centrum Overijssel zijn steeds op zoek naar archief en beeldmateriaal betrekking hebbende op het geslacht van Rechteren Limpurg.

De noodzakelijke fondsen worden verstrekt door de bewoner van Huize Almelo middels schenkingen aan de stichting. De stichting beschikt niet over fondsen om aan andere stichtingen te doneren. De stichting ontplooit geen fondsenwervende activiteiten.

De stichtingsleden krijgen geen enkele beloning of vergoedingen.

Financieel

Baten en lasten in €

  2021 2020 2019 2018
  _______ _______ _______ _______
Baten 11.567 1.500 61.698 1.500
Lasten 11.843 1.784 64.853 3.361
  _______ _______ _______ _______
  -276 -284 -3.155 -1.861
Rentelasten en soortgelijke kosten -180 -176 -154 -103
  _______ _______ _______ _______
Exploitatieresultaat -456 -460 -3.309 -1.964

 

Balans per 31 december in €

  2021 2020 2019 2018
  _______ _______ _______ _______
Activa 291.787 291.787 291.787 291.787
Liquide middelen 10.187 9.513 11.466 16.997
  _______ _______ _______ _______
  301.974 302.430 303.253 308.784
Langlopende schulden -3.300 -3.300 -3.300 -4.800
Kortlopende schulden -545 -545 -908 -1.630
  _______ _______ _______ _______
Kapitaal 298.129 298.585 299.045 302.354

Uitgeoefende activiteiten

2021-22

Onder leiding van Barbara Leyssius hebben Harriet Schuver en Diens Rethmeier met hulp van Els van Rechteren Limpurg een groot gedeelte van de boeken in de Grote Kamer droog gereinigd en waar nodig geconserveerd. Mw. Leyssius heeft aanbevolen om de boeken maar ook de overige bestanddelen van de stichting middels een collectie registratie systeem zoals Axiell te beheren – mede omdat de oude locatie stickers van de boeken af vallen. Voor de droogreiniging zijn er speciale stofzuigers gekocht en aan de stichting geschonken door E.C. gravin van Rechteren Limpurg-Buis.

De voorzitter is begonnen met het uitzoeken van de boekencollectie in de kleine bibliotheek, en de bibliotheekkasten die elders in het huis te vinden zijn. Op de eerste verdieping heeft hij een kamer leeggemaakt met de bedoeling om daar het restant van de oude boeken in huis onder te brengen, deze kamer zal worden voorzien van nieuwe boekenkasten (Mw. Leyssius raadt met klem af om hier eiken voor te gebruiken vanwege de tannine in het eikenhout) en worden ingericht als bestuurskamer.

In 2020 heeft de voorzitter een zeer fraai Amsterdams mahoniehouten kabinet met rococo snijwerk kunnen kopen van dhr. Vreeman, pachter aan de Gravenallee. Dhr Vreeman en zijn vrouw zijn inmiddels verhuisd naar een zogenaamde kangoeroe woning op het erf en konden dit kabinet niet meeverhuizen, hun zoon en kleinzoon hadden geen belangstelling voor dit meubel dat voor zover zij wisten al meerdere generaties in de opkamer van de familie werd gekoesterd. De voorzitter heeft het mogen kopen voor een bedrag van €2000.- In December 2020 is er een zeer vergelijkbaar kabinet aangeschaft bij veilinghuis de Zwaan te Amsterdam hoogstwaarschijnlijk gemaakt door dezelfde schrijnwerker te Amsterdam. De kabinetten zijn inmiddels gerestaureerd door Dhr. Michiel de Vlam in den Haag en opgesteld in de hal van Huize Almelo. De Kabinetten zullen worden geschonken door de Voorzitter aan de Stichting. De restauratiekosten zijn voldaan door E.C. gravin van Rechteren Limpurg. Deze schenkingen zullen worden opgenomen in de jaarrekening van 2022. E.C. gravin van Rechteren Limpurg heeft in 2021 een fraaie mahoniehouten vitrinekast aangeschaft, hierin zijn de belangrijkste zilveren voorwerpen van de Stichting in de hall tentoongesteld. C.A. van Rechteren is begonnen met een zogenaamde ‘rehang’ van de portretgalerij met als doelstelling om een logischere samenstelling te maken waar echtparen en ouders en kinderen logischer gegroepeerd worden om zo het verhaal van de familiegeschiedenis beter weer te kunnen geven.

2020

Wegens de voortdurende corona pandemie en het beleid daaromtrent bij het HCO was het dit jaar onmogelijk om de familie fotogalerij te digitaliseren. Het betreft een bijzondere verzameling foto’s die niet alleen een beeld geeft van de familie maar ook van de ontwikkeling van de fotografie in Nederland tussen 1850 en 1930.

2019

De stichting heeft van de voorzitter in 2019 een grote schenking verkregen. Het betreft diverse zilveren objecten die vanwege gravering op inscriptie een historisch belang vormen voor de familiegeschiedenis. Daarnaast zijn ook geschonken livreien, aanwezige historische kostuums en daartoe behorende parafernalia, glaswerk en porselein dat door gravering, of decoratie een historisch belang vormen voor de familiegeschiedenis, diverse zegels, cachets, zegelringen, diverse ordes, medailles en andere onderscheidingen die diverse familieleden ten dele zijn gekomen.

2018

Er hebben geen noemenswaardige activiteiten plaatsgevonden.

2017

De twee grote portretten van Adolph Hendrik van Rechteren en zijn vrouw zijn terug van restauratie. Dhr. Polder licht ter plaatse aan het bestuur zijn werkzaamheden toe. Beide doeken zijn gedoubleerd, maar voorafgaande daaraan moest een dikke verflaag aan de achterzijde van het doek worden weggefreesd met een tandarts-frees. De schilderijen zijn ook voorzien van een nieuwe lijst met gouden bies.

De stichting is door een Almeloër getipt over een paar familieportretten bij Hargesheimer Kunstauktionen in Düsseldorf. Deze zijn door de Stichting aangekocht. Dhr. Polder heeft de portretten voorzien van een verbeterde lijst. Het betreft een zoon van Adolf Hendrik van Rechteren en zijn vrouw.

2016

De collectie familiefoto’s van de familie van Rechteren Limpurg en de families van Heemstra-Whittal, van Bylandt, van Pallandt en de Vos van Steenwijk zijn voor een deel geïnventariseerd en zo mogelijk geïdentificeerd zodat deze op termijn aan het familiearchief toegevoegd kunnen worden. De fotocollectie omvat de periode 1850 tot 1950, en geeft een inkijk in de familie, en de aangetrouwde families, het laat ook de ontwikkeling van de fotografie zien van statisch portret tot familie en vakantie “kiekjes”. De collectie bestaat uit naar schatting meer dan 1000 opnames.

2015

A.F.L. graaf van Rechteren Limpurg heeft € 35,000 aan de stichting geschonken voor beheer en onderhoud van de collectie.
Eind december is het restant van de familieportretten geschonken zodat nu het complete bestand aan familieportretten is ondergebracht in de stichting.

Alle portretten zijn integraal op de website van de stichting te zien.

Tijdens de bestuursvergadering is voorgesteld om in 2016 de twee grote statieportretten van Adolf Hendrik en zijn vrouw te laten restaureren.

2014

De stichting Vrienden der Geldersche Kastelen heeft in 2014 de stichting een portret van Isabelle Albertina Augustine Philippine gravin van Rechteren Vellenaer geschonken. Zij is een dochter van Karel August Emanuel van Rechteren heer van Vellenaer, zoon van Adolph Hendrik van Rechteren en Sophia Juliana Castell Rüdenhausen. Dit portret is opgehangen in de Hal op een prominente plek.

Een portret van Sophia Amalia Pfalzgravin bei Rhein zu Zweibrucken, 2e vrouw van Siegfried Graaf zu Hohenlohe Gleichen (geb 1619) is gerestaureerd door Polder te Borne.

Er waren nog 68 familieportretten op de tweede verdieping en deels aard- en nagelvast die niet waren opgenomen in de stichting, deze portretten zijn in december aan de stichting geschonken zodat nu het complete bestand familieportretten in de stichting is ondergebracht.

Een foto van een portret van Joachima van Wijhe is aan de Vrienden van de Wijenburg gestuurd. Deze stichting probeert op deze manier de aanwezige familieportretten aan te vullen op het stamslot de Wijenburg.

2013

Mevrouw Leyssius heeft om niet een aantal boeken gerestaureerd, hoofdzakelijk conservatoire maatregelen van niet ingebonden boeken. De portretten van A.F.L. graaf van Rechteren Limpurg en zijn echtgenote gravin van Rechteren Limpurg von Massow zijn gerestaureerd door de restaurator Polder te Borne. Het portret van Margaretha van Arnhem, (getrouwd met Zeger van Rechteren) is in tijdelijke bruikleen gegeven aan het museum te Ede en ook door dhr Polder gerestaureerd.

De gehele portrettencollectie is professioneel gefotografeerd.