Contact

Stichting van Rechteren Almelo

Gravenallee 3
7607 AG Almelo

(Dossier nummer I9931 / Fiscaal nummer 816039653)

Contactformulier

Colofon van deze website

Teksten en afbeeldingen: © Stichting van Rechteren Almelo

Website ontwerp en uitvoering: Just Schimmelpenninck websites

Disclaimer voor stichtingvrl.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van stichtingvrl.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting van Rechteren Almelo. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting van Rechteren Almelo is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting van Rechteren Almelo.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stichting van Rechteren Almelo te mogen claimen of te veronderstellen.

Stichting van Rechteren Almelo streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Stichting van Rechteren Almelo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van stichtingvrl.nl op deze pagina.